Wczytuję dane...
Polityka prywatności

Dane osobowe są chronione na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązujących, w tym na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. nr 100 poz. 1024), w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych przez osoby trzecie.
W trakcie składania Zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzana w związku z realizacją Zamówienia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia przez Sklep Internetowy. 


Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez System teleinformatyczny w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.


Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, w tym składaniem Zamówień, zawieraniem Umów Sprzedaży oraz składaniem Reklamacji jest Sprzedający.
Powierzone Sprzedającemu dane osobowe przetwarzane będą:
w celu wykonania przez Sprzedającego złożonego Zamówienia;
w przypadku wyboru takiej opcji przez Klienta – w celu założenia i utrzymywania konta w Systemie teleinformatycznym Sprzedającego w celu ułatwienia Klientowi dokonywania kolejnych zakupów
w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody – w celu przekazywania za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) informacji handlowych Sprzedającego. 


Wszelkie dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji Umów Sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę do Klienta zakupionych Towarów.


Klient ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.